Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Algemeen

+ Verwijzing noodzakelijk

De Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is een gespecialiseerde tandheelkundige kliniek voor de behandeling van bijzondere patiëntengroepen. De mondzorg is 'bijzonder” doordat de moeilijkheidsgraad van de behandelingen dan wel de omstandigheden waaronder de zorg verleend moet worden zodanig zijn, dat specifieke deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten en/of ondersteuning noodzakelijk zijn en deze hulp niet in een huis­praktijk van een tandarts verleend kan worden.

SBT mag deze zorg alleen verlenen als u verwezen bent door uw huistandarts, huisarts, medisch specialist of psycholoog en als uw problematiek binnen de indicaties voor  Bijzondere Tandheelkunde vallen. Meestal moet uw  zorgverzekeraar vooraf toestemming geven voor behandeling bij SBT, dit bespreekt de tandarts met u.

Verwijsbrief naar Bijzondere Tandheelkunde


+ Welke behandelingen biedt SBT?

SBT biedt behandelingen aan patiënten met de volgende problemen of situaties:

 • aangeboren afwijkingen in het kauwstelsel, zoals bijvoorbeeld verhemeltespleten, afwijkende kaakvorm, afwijkingen van het tandglazuur of het ontbreken van tanden en kiezen;
 • verworven afwijkingen of aandoeningen in het kauwstelsel, zoals oncologische aandoeningen (bijvoorbeeld mondkanker) en aandoeningen ten gevolge van diverse verwondingen (traumata) in de mond, in het gezicht of het hoofd;
 • geheel of gedeeltelijk tandeloze mond bij wie het vervaardigen of het dragen van een prothese op grote moeilijkheden stuit, veelal wegens een ernstig geslonken kaakbot of het ontbreken van delen van het kaakbot, of door een onvermogen te wennen aan het functioneren met een prothese (onder andere door een droge mond, mondbranden of een sterke kokhalsneiging);
 • moeilijkheden met het functioneren van het kauwstelsel, zoals pijn in het kaakgewricht of de kauwspieren; problemen met het openen en/of sluiten van de mond, soms gepaard gaand met geluiden in het kaakgewricht, en hieraan gerelateerde pijn in hoofd-halsgebied (soms ten gevolge van over­belasting van de kaak door bijvoorbeeld tandenknarsen en -klemmen, of andere parafuncties);
 • speekselafwijkingen;
 • overmatige slijtage van het gebit in bepaalde situaties;
 • een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, waardoor iemand niet of nauwelijks kan meewerken aan de behandeling, niet in staat is om zelf zijn mond te verzorgen
 • extreme tandartsangst of een psychische stoornis waarbij behandeling door een huistandarts niet mogelijk is;
 • een (zeer) jonge leeftijd, al dan niet in combinatie met een (grote) behandelachterstand, waarbij behandeling door een huistandarts niet mogelijk is, als gevolg van de leeftijd en/of tandartsangst;
 • een ernstig medisch probleem, waardoor tandheelkundige behandelingen gecompliceerd zijn of risico's opleveren voor de patiënt.
 • Rolstoelafhankelijke patiënten (bijvoorbeeld ten gevolge van ernstige reuma), die alleen met behulp van een tillift verplaatst kunnen worden naar de tandartsstoel.
 • Patiënten die lijden aan een neurologische aandoening met mogelijk afasie, apraxie en paralyse tot gevolg (zoals een CVA, ziekte van Parkinson, multiple sclerose).

+ Onze gespecialiseerde behandelteams

Bij SBT werken gespecialiseerde tandartsen die na hun tandartsopleiding een extra opleiding hebben gevolgd voor de behandeling van specifieke problemen of bijzondere patiëntengroepen.

SBT heeft de volgende differentiaties in huis:

 • tandarts angstbegeleiding
 • tandarts gehandicaptenzorg
 • kindertandarts
 • tandarts Temporo-Mandibulaire Disfunctie (TMD)
 • tandarts Maxillo-Faciale Prothetiek (MFP) en moeilijke prothesen
 • tandarts gerodontologie (ouderen)

Bekijk de afdelingen en medewerkers

Behalve tandartsen en hun assistenten, zijn anesthesiologen, anesthesie­medewerkers, psychologen, een orthopedagoog, een fysiotherapeut, een tandtechnicus, mondhygiënisten en preventie-assistenten bij SBT werkzaam.

SBT werkt met multidisciplinaire behandelteams.

Als het voor een goed verloop van de behandeling nodig is, kun­nen ook andere deskundigen bij de behandeling worden ingeschakeld, zoals een kaakchirurg, KNO-arts, orthodontist, tandarts-implantoloog, -endodontoloog of -parodontoloog.

SBT werkt daarnaast intensief samen met de specialisten van de ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving en met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).


+ Wat verwachten we van onze patiënten?

Voor een goed verloop van de behandeling is uw medewerking nodig. Wij vragen van u dat u de huisregels naleeft en op uw afspraken komt.

Huisregels
SBT heeft gedragsregels geformuleerd waar een ieder zich aan hoort te houden. Zo blijft SBT veilig voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Doel is om ongewenst gedrag te voorkomen en tegen te gaan. Bij ongewenst gedrag worden direct maatregelen genomen. In het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich niet aan deze huisregels houden een gebouw­ verbod krijgen.

Respect voor elkaar
ongewenst gedrag zoals, fysiek geweld, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging, discriminatie wordt niet getolereerd

 • respect voor elkaars eigendom
 • bij vernieling of diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 • gebruik van alcohol en drugs en roken is niet toegestaan.
 • SBT is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van SBT en patiënten met hun begeleiders. Medewerkers dragen zichtbaar hun mede­werkerspas en patiënten/begeleiders dienen zich te kunnen legitimeren en hun aanwezigheid te kunnen verklaren.
 • filmen en fotograferen is niet toegestaan. Alleen met toestemming van de dienst communicatie van ACTA en de Raad van Bestuur van SBT mag in het gebouw gefilmd en gefotografeerd worden.

+ Legitimatieplicht

Bij ieder bezoek aan SBT dient u uw geldige verzekeringspasje of -kaart en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) mee te brengen om u te kunnen legitimeren.


+ Veilig Incidenten Melden

Veilig Incidenten Melden (VIM)

Elke dag bieden medewerkers van SBT goede patiëntenzorg en werken alle medewerkers aan verbetering van deze zorg. Toch gaat er, ondanks onze kennis en inzet, weleens iets (bijna) mis. We spreken dan van een (bijna) incident. Een (bijna) incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of nog kan leiden. 

Zodra er iets (bijna) mis gaat, dient dit bij SBT altijd gemeld te worden. Het melden van een incident gebeurt vertrouwelijk en anoniem. Het doel is inzicht krijgen in de aard en de oorzaak van de incidenten. Het gaat niet om de schuldvraag, maar om het leren van gemaakte fouten. We kunnen alleen inzicht krijgen in de oorzaken van incidenten als iedereen die met patiënten werkt, alert is op (bijna) incidenten en deze ook meldt. Hiermee kunnen we lering trekken en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen en onze zorg verbeteren.

Bij SBT gebruiken we de term VIM. VIM staat voor ‘Veilig Incidenten Melden’. Alle medewerkers kunnen (bijna) incidenten op het gebied van patiëntenzorg melden. 

Het overzicht van meldingen wordt in het management team besproken en jaarlijks stelt de centrale VIM-commissie een verslag op van alle gemelde incidenten en hierop ondernomen acties. Doel is dat SBT een organisatie blijft die leert van fouten en daarom continu werkt aan een steeds veiliger omgeving voor patiënten.

In augustus 2016 hebben ACTA, SBT en Hogeschool Inholland een gezamenlijke VIM-regeling opgesteld en is er een nieuwe VIM-commissie samengesteld. De commissie bestaat sinds 2017 uit vijf leden en drie voorzitters:
- een onafhankelijke voorzitter van ACTA
- twee leden van ACTA
- een onafhankelijke voorzitter van SBT
- twee leden van SBT
- een onafhankelijke voorzitter van Hogeschool Inholland
- een lid van Hogeschool Inholland

De volledige VIM-richtlijn van SBT, ACTA en Hogeschool Inholland vindt u hier.