Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Aanmelding, intake en behandeling

+ Aanmelding

U kunt uitsluitend op verwijzing van uw tandarts, huisarts of medisch specialist bij SBT terecht. Meestal verwijst uw tandarts met behulp van het standaard verwijsformulier op onze website.

Als uw tandarts het verwijsformulier heeft ingevuld en met eventuele bijlagen naar ons heeft opgestuurd, kunt u zich telefonisch bij ons aanmelden. Zonder verwijzing kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Afhankelijk van de aard van de problemen waarvoor u bent aangemeld, krijgt u van ons één of meer vragenlijsten toegestuurd. Voor het goed kunnen stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan is het nodig dat u alle vragen­lijsten volledig invult en aan ons terugstuurt.

 


+ De intake

Bij de intake (het eerste consult) zal de tandarts van SBT verder onderzoeken wat uw behandelwens is en na­gaan of en hoe uw probleem kan worden behandeld.

Tijdens dit eerste consult wordt de verwijzing, medische vragenlijst en de andere vragenlijsten besproken. Er vindt een mondonderzoek plaats en er worden eventueel röntgenfoto's en gebitsafdrukken gemaakt.

Het is ook mogelijk dat een psycholoog van SBT bij het eerste consult aanwezig is.

Wanneer u medicijnen gebruikt, verzoeken wij u een overzicht hiervan bij uw apotheek te vragen en mee te nemen bij het eerste consult.

Voor het intakegesprek wordt het uurtarief bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Het kan zijn dat uw eigen risico wordt aangesproken. Lees hier meer over onder “Vergoedingen, kosten en tarieven”. Daarnaast kan er een eigen bijdrage gelden voor het maken van röntgenfoto’s. Uw tandarts kan u hier meer informatie over geven.


+ Het behandelplan en de begroting

Als de tandarts op grond van de verkregen informatie meent dat u voor behandeling bij SBT in aanmerking komt, bespreekt hij met u wat de behandelmogelijkheden zijn en of de medewerking van andere specialismen of disciplines nodig is.

De SBT-tandarts bespreekt ook met u de begroting en uw eigen bijdrage. Nadat u met het behandelplan en de begroting akkoord heeft verklaard, kan de toestemming van uw zorgverzekeraar worden aangevraagd.

Zodra de zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven kan met de behandeling worden begonnen.

Als blijkt dat u naar de mening van onze tandarts niet voor behandeling bij SBT in aanmerking komt, of als de zorgverzekeraar geen toestemming voor de behandeling geeft dan wordt u terug­verwezen naar uw huistandarts (huisarts, enzovoort) en zullen wij u adviseren over de alternatieven.

Soms blijkt, in de loop van de uitvoering van het behandelplan, dat afwijken van het oorspronkelijke behandelplan noodzakelijk is. De tandarts zal dit met u bespreken. Voor iedere behandeling, die in belangrijke mate afwijkt van het oorspronkelijke behandelplan, moet aan de zorgverzekeraar opnieuw toestemming worden gevraagd.


+ Belangrijke zaken tijdens de behandeling

Vragen over de behandeling

Met vragen over de gang van zaken bij SBT, bijvoorbeeld over de behandeling, kunt u altijd terecht bij de betreffende SBT-tandarts of zijn/haar assistente.

Doorgeven van wijzigingen in uw gezondheidssituatie en medicatie

Voor uw veiligheid is het van belang dat wij op de hoogte zijn van de wijziging in uw gezondheidssituatie en de geneesmiddelen die u gebruikt. Informeer de tandarts voorafgaand aan de behandeling hierover. 

Doorgeven van wijzigingen in uw woon- of verzekeringsituatie

U dient iedere wijziging in uw verzekeringssituatie of woonsituatie  bij uw bezoek aan SBT aan de balie te melden. 


+ Behandelmogelijkheden voor angstige patienten

Verwijsredenen doelgroep volwassenen:

 • Specifieke fobie
  Sommige mensen zijn zo angstig voor een voorwerp of situatie, dat het hun dagelijks leven ernstig beïnvloedt. Ze vermijden de confrontatie met een dergelijk voorwerp of doorstaan de situatie met extreem veel angst. Ze lijden hier ernstig onder, maar wanneer ze niet in de angstwekkende situatie zitten, zijn ze totaal niet angstig. Ook zien ze in dat hun angst niet reëel is. De situatie of het voorwerp leveren feitelijk geen gevaar op. We spreken dan van een specifieke fobie. Bij SBT richten we ons op de tandartsfobie. De situatie of voorwerpen die angst oproepen hebben dan te maken met de tandartsbehandeling.

  Behandelaanbod:
  Gedragsexperimenten
  Exposure in vivo
  Virtual Reality Exposure Therapie (VRET)
  Cognitieve therapie
  Mindfulness
  Copingvaardigheden aanleren
 • Trauma gerelateerde angst
  Wanneer men een ingrijpende of schokkende gebeurtenis meemaakt, kan dit er op een later moment voor zorgen dat de gebeurtenis steeds weer opnieuw wordt afgespeeld in gedachten of dromen. Het lijkt of men de situatie opnieuw meemaakt. Dit worden herbelevingen genoemd. De nare gebeurtenis kan betrekking hebben op een situatie in de tandheelkunde, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld geweld, oorlog, misbruik). Mensen met een PTSS (Posttraumatische stressstoornis) zullen proberen de situaties die herbelevingen oproepen zo veel mogelijk uit de weg te gaan. Ook in de tandartsstoel kunnen herbelevingen optreden. Deze kunnen een angstbehandeling in de weg staan.

  Behandelaanbod:
  Traumabehandeling door bijvoorbeeld:
  Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)
  Imaginaire rescripting
  Imaginaire exposure
  Cognitieve therapie
  Daarna behandelen als specifieke fobie
 • Verhoogde kokhalsneiging
  Kokhalzen is eenzelfde soort beschermingsmechanisme als hoesten.Wanneer er “een vreemd voorwerp” in de buurt van de luchtpijp komt, zal het lichaam zijn best doen het eruit te werken. Deze reflex noemen we kokhalzen. Het is mogelijk dat deze reflex in de loop van tijd ernstig versterkt en geen “normale” functie meer heeft. Het punt waarop je begint te kokhalzen komt dan steeds verder voor in de mond te liggen, ver van de oorspronkelijke locatiebij de luchtpijp. Dit kan een tandheelkundige behandeling ernstig in de weg staan. We noemen dit een verhoogde kokhalsneiging.

  Behandelaanbod:
  Exposure in vivo
  Cognitieve therapie
  Mindfulness
  Copingvaardigheden aanleren
 • Totaalextractie en noodprothese
  Wanneer de gebitssituatie zo slecht is, dat behoud van tanden en kiezen niet meer mogelijk is, wordt er voor gekozen alle tanden en kiezen te verwijderen en een noodprothese (kunstgebit) te maken. Meer informatie hierover vindt u in de folder over de noodprothese

  Behandelaanbod:
  Exposure in vivo voor het maken van de prothese
  Verwijderen resterende tanden en kiezen met een plaatselijke verdoving, eventueel aangevuld met lachgas of onder algehele anesthesie
  Nazorg

  Of:
  Prothese laten maken door huistandarts
  Verwijderen resterende tanden en kiezen onder algehele anesthesie op verwijzing van SBT.
  Nazorg door huistandarts
 • Geen centrumindicatie
  Het kan zijn dat uit de ingevulde vragenlijsten en/of het intakegesprek blijkt dat er geen indicatie is voor behandeling bij SBT. De behandeling moet dan bij een huistandarts plaats vinden. De SBT-tandarts kan hier in zo’n situatie meer informatie over geven.

  Behandelaanbod:
  Advies huistandarts te zoeken
  Terugrapportage aan verwijzer  
 • Terugverwijzing naar een huistandarts:
  Vlechtbeleid


+ Einde behandeling (ontslag)

In beginsel bent u op tijdelijke basis patiënt bij SBT. Als de behandeling is voltooid of als voldoende behandelbaarheid is verkregen, wordt u terugverwezen naar uw/een huistandarts.

Wanneer er dringende redenen zijn, kan in overleg met de tandarts van SBT en de adviserend tandarts van uw zorgverzekeraar besloten worden, dat u nog enige tijd of blijvend onder behandeling van SBT blijft. Deze uitzondering geldt voornamelijk voor patiënten met zeer ernstige aandoeningen of beperkingen.

Blijft u onder behandeling van SBT, dan moet voor ieder volgend behandelplan opnieuw toestemming worden gevraagd bij de zorgverzekeraar. Gaat u terug naar uw huistandarts, dan neemt de SBT-tandarts, schriftelijk en/of mondeling, contact met hem op, informeert hem over de uitgevoerde behandeling en geeft zo nodig advies over het vervolg.